Vad är ett referat?

Ett referat är en sammanfattning av något, till exempel en bok, en artikel eller en debatt. Syftet är att de som inte var med eller som inte har läst hela originaltexten ska kunna läsa referatet och ändå förstå.

Referat kan också vara en del av en längre, resonerande text, där du vill ge dina synpunkter på det du läst eller upplevt. Det är oftast i detta sammanhang som du kommer i kontakt med referat. I detta sammanhang fungerar referat så att du, genom ditt referatstycke, tydligt markerar att det är någon annan än du som hävdar det skrivna.

Inledning med källangivelse

Ett referat har ingen egen rubrik och det startar med en källangivelse. Källangivelsen fungerar som inledning samtidigt som den visar vem som har skrivit originaltexten och var den kan återfinnas. Källangivelsen sammanfattar också textens huvudtanke:

ex:

I den populärvetenskapliga artikeln ”Plankton påverkar hela havet ” (Tidskriften Ekofokus nr 2 2014) redogör vetenskaps- journalisten Maria Norman för tre långsamväxande miljöproblem i havet som alla påverkar plankton: försurning, mikro- plaster och förskjutningar i arters förflyttningsmönster.

 

Detta finns med i en källangivelse:

  • Titel på det som refereras, till exempel en artikel, en bok eller ett inlägg.
  • Datum (eller år) då det refererade har publicerats eller framförts.
  • Författarens namn och eventuella titel (till exempel miljöforskaren,journalisten, professor)
  • Vilken typ av text det är (detta förekommer ofta, men inte alltid)

 

Det är bra att variera texten genom att använda flera olika referatmarkörer:

menar

avslutar

anser

framhåller

förklarar

inleder

antyder

hävdar

säger

understryker att

fortsätter

betonar

avslutar

klargör

gör gällande

 

Vi läser ett referat tillsammans: läs ett referat Kontrollera vika referatmarkörer som används – hur förstår vi att det är ett referat?

 

Arbetsgång

  1. Läs texten som ska refereras för att få en överblick och känsla för innehållet.
  2. Läs texten en gång till mer noggrant. Stryk under det viktigaste och anteckna i marginalen. Underrubrikerna och inledningsmeningen i varje stycke signalerar ofta vad som är det viktigaste i texten.
  3. Skriv stödord för det viktigaste och sammanställ dem till en disposition. Ofta är det lämpligt att utgå från den ordningsföljd som finns i originaltexten. Glöm inte att styckeindela.
  4. Skriv referatet. Använd egna formuleringar. Använd referatmarkeringar för att visa att det är en sammanfattning av någon annans text.
  5. Glöm inte att ange källan i inledningen och att kontrollera att alla uppgifter om källan finns med. Kontrollera att referatet inte är för långt, till exempel genom att räkna orden. Ett referat bör utgöra ungefär en tredjedel av ursprungstexten.
  6. Be om respons och gör sedan en sista genomläsning och bearbetning av texten.

 

Övning referatskrivande:

Öppna följande artikel om sömn. Följ arbetsgången och skriv ett referat.