Vi kollar igenom denna presentation tillsammans, men den ligger alltid kvar, om du vill återkomma, om du glömt något eller om det är något du inte förstår.

 

Sagans form och innehåll